Statuten en Huishoudelijk Reglement

MC Baronie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20118700, alwaar onderstaande statuten na notariële vastlegging zijn gedeponeerd.


1. STATUTEN


NAAM EN ZETEL

Artikel 1
De vereniging draagt de naam MC Baronie en is gevestigd te Hank.

DUUR

Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

DOEL

Artikel 3
A. De vereniging stelt zich ten doel gezamenlijk met plezier het motortoerrijden te beoefenen.
B. De belangen van het motorrijden in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, voor zover deze met motorrijden verband houden, te behartigen.
C. Onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden. Zij tracht dit doel te bereiken door wettige middelen en in het bijzonder door:
a. Het houden van clubtochten, toerritten in clubverband, het deelnemen aan ritten uitgeschreven door andere motorclubs, de KNMV of andere motorbelangenverenigingen.
b. Het organiseren van andere evenementen op motorgebied.
c. Samenwerking met andere motorclubs.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4
De vereniging kent gewone leden, duoleden, aspirant leden, ereleden en donateurs.
a. Gewone leden zijn zij, die in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 als zodanig zijn toegelaten.
b. Aspirant leden zijn zij die schriftelijk hebben kenbaar gemaakt als lid of duolid te willen worden toegelaten en in afwachting zijn van een besluit hierover door het bestuur.
c. Duoleden zijn zij, die als levenspartner van een lid of aspirant lid, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 als zodanig zijn toegelaten.
d. Ereleden worden op voorstel van het bestuur, dan wel op schriftelijk verzoek van ten minste 10 leden, door de algemene vergadering benoemd. Voor de benoeming is een meerderheid vereist van 2/3 der uitgebrachte stemmen.
e. Donateurs zijn zij die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage. Donateurs hebben geen rechten en plichten binnen de vereniging.

Artikel 5
Eisen aan het lidmaatschap:
a. Het lidmaatschap is persoonlijk. Over de toelating van een lid beslist het bestuur op een daartoe schriftelijk bij haar ingediend verzoek.
b. De namen van de nieuwe leden worden periodiek binnen de vereniging gepubliceerd.
c. Gewone leden dienen in het bezit te zijn van een geldend motorrijbewijs en een motor.
d. Duoleden rijden niet zelf en zijn levenspartner van een gewoon lid. Zij hoeven derhalve niet in het bezit te zijn van een geldend rijbewijs en motor.
e. Na 1 jaar wordt het aspirant lidmaatschap stilzwijgend omgezet in een gewoon lidmaatschap, tenzij het bestuur anders beslist.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6
Artikel 6.1
Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging door het lid.
b. opzegging namens de vereniging.
c. ontzetting uit het lidmaatschap.
d. overlijden van het lid.
Artikel 6.2
Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt door een schriftelijke of digitale kennisgeving welke voor de 1e december van het jaar in het bezit van de secretaris moet zijn. De secretaris van de vereniging is verplicht de ontvangst van deze kennisgeving binnen 14 dagen schriftelijk of digitaal te bevestigen. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Artikel 6.3
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Artikel 6.4
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken door het bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of de algemeen geldende fatsoensnormen overtreedt. Het betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk van het ontzettingbesluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Het betrokken lid staat binnen 1 maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit schriftelijk beroep op de eerstvolgende algemene leden vergadering (ALV) open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene vergadering beslist op het beroep met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Artikel 6.5
Wanneer het lidmaatschap in de loop van enig verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit.

GELDMIDDELEN

Artikel 7
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, toevallige baten en donaties. Leden betalen jaarlijks een contributie. De hoogte van de contributies wordt vast gesteld door de ALV.

BESTUUR

Artikel 8
a. Het bestuur bestaat minimaal uit 5 leden.
b. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.
c. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij termen daartoe aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste 2/3 van het aantal leden.
d. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste 3 maanden.
e. De bestuursleden treden af volgens een bij huishoudelijk reglement op te maken rooster.

Artikel 9
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Artikel 10
Voor het beschikken over een bank- en girosaldi tot een bedrag € 450 is de handtekening van de penningmeester voldoende. Voor het beschikken over een bedrag van meer dan € 450 is de handtekening van de penningmeester en voorzitter vereist.

Artikel 11
Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, alsmede voor het aan gaan van overeenkomsten, waarvan de duur die van een jaar overschrijdt, behoeft het bestuur de machtiging van de algemene leden vergadering.

ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN (ALV)


Artikel 12
Artikel 12.1
Binnen 3 maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene leden vergadering, de jaarvergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, verantwoording af over het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Artikel 12.2
De ALV benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen voor de jaarvergadering, een kascommissie van tenminste 2 leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopend, casu quo laatst verstreken boekjaar. De kascommissie brengt op de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Artikel 12.3
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas en waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
Artikel 12.4
Indien goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de ALV een andere kascommissie, bestaande uit tenminste 2 leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze kascommissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde kascommissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de ALV verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de ALV al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 13
Artikel 13.1
De ALV's worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van 4 weken. De oproepingen ter vergadering geschieden door een aan alle leden te zenden schriftelijke of digitale mededeling.
Artikel 13.2
Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen ALV's worden gehouden zo vaak het bestuur wenselijk acht, alsmede zo vaak dit, schriftelijk met opgave van de te behandelende onderwerpen, wordt verzocht door tenminste de helft van alle stemgerechtigde leden.
Artikel 13.3
Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een ALV op een termijn maximaal 4 weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen 14 dagen, nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 14
Artikel 14.1
Alle gewone leden, duoleden en ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder 1 stem. Aspirantleden hebben wel toegang tot de vergadering maar geen stemrecht. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Donateurs, geschorste leden en niet-leden hebben geen toegang tot de vergadering.
Artikel 14.2
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ALV. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende ALV.
Artikel 14.3
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen per acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
Artikel 14.4
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van de stemmen wordt de vergadering geschorst. Na de schorsing wordt het voorstel opnieuw ter stemming gebracht. Staken dan weer de stemmen, dan wordt het voorstel aangehouden tot een volgende vergadering. Staken dan wederom de stemmen dan is het voorstel verworpen.
Artikel 14.5
Bij stemming over personen is hij of zij gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft gekregen wordt een tweede stemming gehouden tussen die personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben gekregen en is hij of zij gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij een tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco stemmen en niet (met de naam van het stemmend lid) ondertekende stembiljetten.
Artikel 14.6
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 15
a. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere bestuurders als leider der vergadering optreden.
b. Van het ter algemene vergadering behandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging, notulen gehouden.

STATUTEN WIJZIGING

Artikel 16
Artikel 16.1
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de ALV waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijzigingen van de statuten zouden worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 4 weken bedragen.
Artikel 16.2
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 5 dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, schriftelijk of per e-mail aan alle leden hebben verstrekt.
Artikel 16.3
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door besluit daartoe van de ALV genomen met tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 2/3 van alle leden aanwezig is.
Artikel 16.4
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot wijziging worden besloten op een volgende, tenminste 14 dagen, doch uiterlijk 4 weken na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17
Artikel 17.1
De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de ALV genomen met tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 2/3 van alle leden aanwezig is.
Artikel 17.2
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste 14 dagen, doch uiterlijk 4 weken na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 17.3
Bij de oproeping tot de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat op de vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 4 weken bedragen.
Artikel 17.4
Indien bij een besluit tot ontbinding, geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
Artikel 17.5
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door de ALV te bepalen doel.
Artikel 17.6
Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen, voor zover mogelijk, van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 18
Artikel 18.1
De ALV kan in het huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag en de wijze van heffing van contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Artikel 18.2
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de ALV met een meerderheid van 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste 1/3 van de leden van de vereniging of op voorstel van het bestuur.
Artikel 18.3
Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de statuten of de wet, tenzij de afwijking door de statuten of de wet wordt toegestaan.

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1
Bestuursleden treden af aan het eind van het tweede jaar na hun benoeming en wel volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature wordt daarin voorzien op de eerstvolgende ALV. Bij ontstentenis van de voorzitter kiezen de overige bestuursleden uit hun midden een waarnemend voorzitter. De opvolgend bestuurder neemt, ten aanzien van de periodieke aftreding op het rooster, de plaats in van zijn voorganger. De verkiezingen hebben plaats in de ALV die zo mogelijk in de eerste 3 maanden van het kalenderjaar wordt gehouden.

Artikel 2
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de ALV. Hij regelt de volgorde van behandeling van de zaken die op de vergadering afgedaan moeten worden en hij zorgt voor de handhaving van de bepalingen in de statuten en in het huishoudelijk reglement. De voorzitter verleent het woord aan de sprekers en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen dan wel het woord te ontnemen. Hij ondertekent mede de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen.

Artikel 3
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, van de uitgaande stukken behoudt hij een kopie. Relevante inkomende stukken worden gearchiveerd. De notulen van de vergaderingen worden, na goedkeuring, ondertekend door de voorzitter en secretaris en gearchiveerd. De secretaris houdt een presentielijst bij van de leden die op de vergadering aanwezig zijn. De secretaris zorgt voor de verzending van convocaties van ALV's en bestuursvergaderingen. Ter gelegenheid van de jaarvergadering stelt hij een verslag samen omtrent de toestand van de vereniging. Dit verslag wordt, na goedkeuring door het bestuur, in de ALV aan de orde gesteld.

Artikel 4
De penningmeester draagt de verantwoording voor de geldmiddelen van de vereniging die onder zijn berusting zijn. De invordering van de contributies is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgave die de som van € 450 te boven gaan en voor het aangaan van verbintenissen die de vereniging voor een bedrag dat bovengenoemde som te boven gaat kunnen verbinden, dient de voorzitter van de vereniging mede te tekenen. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van het kasboek en hij legt ter gelegenheid van de algemene vergadering volledig rekening en verantwoording af onder overlegging van bescheiden met betrekking tot de ontvangsten en uitgaven in het afgelopen jaar. De bescheiden zijn vooraf door de kascommissie aan een onderzoek onderworpen. Goedkeuring door de ALV wordt beschouwd als een decharge van de penningmeester voor zijn beheer over de geldmiddelen over het afgelopen jaar.

Artikel 5
Het bestuur kan zich laten bijstaan door en kan bepaalde taken delegeren aan een daartoe door haar ingestelde commissie. Voor de handelingen van deze commissie draagt het bestuur de verantwoording.

Artikel 6
Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om onmiddellijk na het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde stukken met betrekking tot door hen ondernomen activiteiten ten behoeve van de vereniging aan het bestuur af te dragen.

Artikel 7
Personen die als lid van de vereniging wensen te worden toegelaten dienen een daartoe strekkend verzoek te richten aan de secretaris van het bestuur. Vanaf dat moment heeft betreffende persoon de status aspirant lid. De secretaris stelt het bestuur van dit verzoek in kennis. Het bestuur beslist binnen 4 weken over de toelating tot het aspirant lidmaatschap. Het bestuur is niet gehouden een weigering tot toelating te motiveren. De secretaris stelt binnen 2 weken na het bestuursbesluit, het aspirantlid schriftelijk of per e-mail daarvan in kennis. Zonder tegenbericht wordt het aspirant lidmaatschap na 1 jaar stilzwijgend omgezet in een gewoon lidmaatschap.

Artikel 8
De leden betalen jaarlijks een contributie. Voor duoleden kan een afwijkende contributie gelden. De hoogte van de contributies wordt door de ALV vastgesteld. Zij die in de loop van het verenigingsjaar tot het lidmaatschap van de vereniging worden toegelaten, zijn de gehele contributie verschuldigd indien hun lidmaatschap aanvangt voor 1 juli. Na 1 juli betalen ze de helft. De leden zijn verplicht de door hen verschuldigde contributie te betalen binnen vier weken na de aanvang van het verenigingsjaar, respectievelijk na hun toelating tot het aspirant lidmaatschap.

Artikel 9
Het bestuur is bevoegd om leden die niet tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldoen, uit te sluiten van deelname aan activiteiten van de vereniging. Indien leden na 2 schriftelijke of digitale verzoeken niet binnen 4 weken aan hun betalingsverplichting voldoen, zal het lidmaatschap eenzijdig worden opgezegd.

Artikel 10
Het is niet-leden toegestaan, met instemming van het bestuur, maximaal 2 maal als gastrijder of duo deel te nemen aan een verenigingsactiviteit. Na 2 maal dient betreffende persoon te besluiten of een aspirant(duo)lidmaatschap wordt aangevraagd. Indien betreffende persoon niet overgaat tot aanvraag van het lidmaatschap, is deze van toekomstige verenigingsactiviteiten uitgesloten.

Artikel 11
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil omtrent de toepassing daarvan beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, welke beslissing in de eervolgende ledenvergadering door de vergadering dient te worden bekrachtigd, in andere gevallen de algemene vergadering.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor welk evenement dan ook. Deelname aan activiteiten geschiedt altijd geheel op eigen risico.

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering te Teteringen op 4 november 2005

 

© www.mijn-eigen-website.nl (design)